Edycja 2012

„Pozory mylą, dowód nie”

1. "Pozory mylą, dowód nie"  to ogólnopolska kampania edukacyjna, zainicjowana w 2009 r. przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie i Komendę Główną Policji. Jej zadaniem jest zwrócenie uwagi sprzedawców i świadków sprzedaży w sklepach na terenie całej Polski, że dorosły wygląd nie oznacza pełnoletniości upoważniającej do zakupu napojów alkoholowych. Cel kampanii to ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz przeciwdziałanie spożyciu alkoholu w tej grupie wiekowej.

2. Kampania „Pozory mylą, dowód nie” oparta jest na założeniu bezpośredniego zaangażowania w nią społeczności lokalnych na poziomie gminy, a w szczególności:
a. urzędów gminy,
b. lokalnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
c. lokalnych stowarzyszeń i ruchów na rzecz trzeźwości oraz odpowiedzialności obywatelskiej,
d. rodziców osób niepełnoletnich.

3. Koncept zakłada dostarczenie społecznościom lokalnym – za pośrednictwem samorządów – gotowego, zestandaryzowanego projektu edukacyjno-promocyjnego, którego realizacja doprowadzić ma do ograniczenia sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz eliminacji spożycia alkoholu w tej grupie wiekowej.

4. Projekt stanowi bazę dla lokalnych działań, które ustawowo realizują gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zaś jego standaryzacja pozwoliłaby na głębsze analizy porównawcze w obszarach:
a. stanu wyjściowego sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim,
b. działań, jakie podjęto w celu wyeliminowania tego problemu,
c. efektów tych działań.

5. Podobnie jak w latach poprzednich partnerem tegorocznej kampanii „Pozory mylą, dowód nie”  jest Komenda Główna Policji  .

Jak to działa?

1. Przekazujemy społecznościom lokalnym projekt kampanii edukacyjnej „Pozory mylą, dowód nie”, który dzięki przygotowaniu gotowego pakietu materiałów  i standardów działań, nie wymaga od jednostki wdrażającej dodatkowych nakładów finansowych.

2. W skład pakietu wchodzą:
a. przewodnik informujący o programie „Pozory mylą, dowód nie”, założeniach jego tegorocznej edycji oraz o sposobie implementacji projektu na poziomie gminy lub innej jednostki terytorialnej;
b. plakat zwracający uwagę na problem sprzedaży alkoholu osobom małoletnim (do dystrybucji w punktach sprzedaży alkoholu);
c. ulotka edukacyjna, instruująca, jak powinien zachować się sprzedawca, gdy ma wątpliwości co do wieku osoby chcącej kupić alkohol (do dystrybucji w punktach sprzedaży alkoholu);
d. naklejka samoprzylepna informująca, że alkohol sprzedaje się tylko osobom, które ukończyły 18 lat (do dystrybucji w punktach sprzedaży alkoholu);
e. film instruktażowy nt. prawidłowego zachowania się sprzedawców w wątpliwych przypadkach (przeznaczony do prezentacji w trakcie szkoleń dla właścicieli sklepów i sprzedawców);
f. broszura informacyjno-edukacyjna  dla rodziców nt. picia alkoholu przez osoby niepełnoletnie oraz kluczowej roli rodziny i wychowania w zapobieganiu temu zjawisku (do dystrybucji wśród rodziców za pośrednictwem szkół lub poprzez inne kanały wskazane np. przez gminne (miejskie, dzielnicowe) Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych);
g. materiały dla nauczycieli - konspekt lekcji dla rodziców na temat "Młodzi a alkohol";
h. wzór raportu podsumowującego realizację projektu.

3. Na potrzeby realizacji kampanii uruchomiona została infolinia informacyjna o numerze 0 801 066 366  dla wszystkich organizacji zainteresowanych wzięciem udziału w działaniach.

4. Po wypełnieniu internetowej ankiety zgłoszeniowej  na adres urzędu gminy lub organizacji lokalnej  wysyłany jest zestaw materiałów opisanych w punktach a-i powyżej, a gmina / organizacja lokalna uzyskuje status uczestnika projektu „Pozory mylą, dowód nie”.

5. Urzędy gminy i organizacje lokalne realizują projekt kampanii na poziomie lokalnym, czyli:
a. Przeprowadzają dystrybucję materiałów przeznaczonych do punktów 
sprzedaży – plakatów, ulotek oraz naklejek (czerwiec – sierpień 2012).
b. Monitorują sposób ekspozycji tych materiałów – można tu wykorzystać wsparcie lokalnych placówek policji, gdyż Komenda Główna jest partnerem programu (lipiec – wrzesień 2012).
c. Organizują szkolenie dla właścicieli sklepów i sprzedawców posługując się filmem instruktażowym (lipiec – wrzesień 2012).
f. Zapewniają dystrybucję broszury informacyjno-edukacyjnej nt. problemu picia alkoholu przez osoby niepełnoletnie poprzez przekazanie jej dyrekcjom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z zaleceniem dalszej dystrybucji wśród rodziców podczas zebrań organizowanych na początku roku szkolnego (sierpień - wrzesień 2012). 
g. Przesyłają raport – przy wykorzystaniu formularza o zrealizowanych działaniach (do 31 października 2012).

Możliwe są działania dodatkowe, będące własną inicjatywą społeczności lokalnych, inspirowaną standardowym projektem; takie działania będą szczególnie doceniane i premiowane w ramach  oceny poszczególnych gmin.

Wszystkie samorządy oraz organizacje lokalne biorące udział w realizacji kampanii „Pozory mylą, dowód nie” zostaną uhonorowane specjalnym certyfikatem „Odpowiedzialna gmina 2012”  .

Pakiet korzyści z uczestnictwa w programie

1. Możliwość skorzystania z gotowego, zestandaryzowanego programu działań, który idealnie wpisuje się w ustawowy obowiązek realizacji w gminach przedsięwzięć związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
2. Możliwość skorzystania z wszechstronnego, atrakcyjnego graficznie pakietu materiałów edukacyjnych i informacyjnych, który dostarczany jest bezpośrednio do urzędu gminy lub organizacji lokalnej  bez żadnych opłat.
3. Możliwość zaistnienia w sprawdzonej już w latach 2009-2011, cieszącej się dużą renomą kampanii „Pozory mylą, dowód nie” i posługiwania się prestiżowym tytułem uczestnika tego projektu. 
4. Możliwość szerszego zaistnienia w mediach regionalnych 
i ponadregionalnych.
5. Szansa znalezienia się w gronie 10 najlepszych gmin oraz skorzystania ze związanych z tym nagród oraz medialnego rozgłosu.
6. Aktywizacja społeczności lokalnych wokół problemu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim i szerzej wokół problematyki picia alkoholu przez te osoby.
7. Możliwość realnego pomiaru efektywności zrealizowanych działań i zdobycia doświadczeń, które mogą być wykorzystywane w przyszłych akcjach związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Browary Polskie
Policja

Platforma szkoleniowa
Odpowiedzialny
Sprzedawca!

Przejdź szkolenie!